MENU

Keep in touch


Kerikeri +64 9 407 0000
Kaikohe +64 9 401 5555
Mangonui +64 9 406 0529

Kaikohe

Address 3 Station Road Kaikohe 0405
Postal PO Box 269 Kaikohe 0440
Phone (09) 401 5555
Fax (09) 401 2206
Opening Hours Mon - Fri 8:30am - 5:00pm

Kerikeri

Address 131 Kerikeri Road Kerikeri 0230
Postal PO Box 576 Kerikeri 0245
Phone (09) 407 0000
Fax (09) 407 6300
Opening Hours Mon - Fri 8:30am - 5:30pm

Mangonui

Address 1/134 Waterfront Drive Mangonui 0420
Postal PO Box 576 Kerikeri 0245
Phone 09 406 0529 (09 4060-LAW)
Fax 09 407 6300
Opening Hours Wednesday to Friday 10:00am - 5:00pm